ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :