กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมร ป้องจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0868916998