กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุรชาติ ประวะโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1