กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนฤมล อรุณปรีดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1