กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทวีป อรุณปรีดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2