กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ณัฐพล ดิลกกัลยากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางรุจิรา ถิรดิษสกุล
พนักงานราชการ