กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเชวงศักดิ์ เสนาวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอริสรา วิลัยลาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1